Vi forenkler søknadsprosessen til ansvarlig søker

Norconsult Digital utviklet en tjeneste som digitaliserer og forenkler søknadsprosessen for ansvarlig søker i samarbeid med Ambita. Med Byggesøknaden støttes hele prosessen fra nabovarsling og alle søknadstyper frem til ferdigattest.

Byggesøknaden er et effektivt verktøy som hjelper deg med å søke opp relevant informasjon, samle innsikt og dokumentasjon du trenger for å gjennomføre en effektiv og rask søknadsprosess.

Tjenesten forenkler prosessen med nabovarsling gjennom effektiv innsamling av informasjon og ved å fjerne flaskehalser med nabolister og utsendelse av brev. Undersøkelser vi har utført hos våre kunder viser at tradisjonell nabovarsling tar fra fire timer til opp mot to dager på større prosjekter. Dersom du bruker Byggesøknaden gjennomføres varslingen på én time uansett størrelse på prosjektet.

Flere kommuner har nå valgt å stenge for sending av byggesøknader på e-post. Kommunene har hjemmel til å stenge for søknader på e-post etter forvaltningsloven § 15a og eForvaltningsforskriften § 3. Bestemmelsen slår fast at alle som henvender seg til et forvaltningsorgan kan bruke elektronisk kommunikasjon så lenge organet har lagt til rette for det. Søknadsløsninger som bruker Fellestjenester BYGG oppfyller disse hjemlene.

Størst besparelse for ansvarlig søker ligger i innhenting av naboer og gjenboere og i selve distribusjonen. Med et integrert kart som automatisk finner alle naboer og gjenboere til tiltakseiendommen sørger vi for at nabolisten blir komplett. I tillegg har løsningen funksjoner til å sende varsler til kontaktinstanser for borettslag og sameie. Alt gjøres i ett enkelt kartgrensesnitt der du har full oversikt over alle berørte parter.

Utsendelse av nabovarsel gjøres gjennom felleskomponenter fra DiBK og Altinn. Det gjør at vi når ut til alle, både digitalt i Altinn eller med brev til personer som ikke har en digital konto i Altinn.

Byggesøknaden har også oversikt over alle kommentarer og tilbakemeldinger fra naboer. Dette gjør at du har all informasjon tilgjengelig i ett system!

Byggesøknaden er den eneste søknadsløsningen som tilbyr digital fagkontroll. Ansvarlig søker kan overføre nabovarsel eller søknadsskjema til en kollega for gjennomgang. Kommentarer fra fagkontroll ligger lett tilgjengelig i løsningen slik at du på en enkel måte får kvalitetssikret informasjon om byggeprosjektet i Byggesøknaden.

  • Tor Olav

    Produktsjef

  • Kontakt oss